قدر همسرامونو بدونیم

سلام

سه شنبه ساعت 4صبح رفت ماموریت

فرداش 8صبح بهم اس داد. 

سه شنبه روز بدی بود چون تنها بودم فقط روشن کردن کانال گنج حضور اگه نبود نمیدونم الان کجا بودم!

چهارشنبه تلخ رسید صبح هشت وچهل اس دادم که دارین برمیگردین آیا

جواب نرسید

جواب نرسید

یهویی هل کردم حتی یکبار این اتفاق نیفتاده بود که دیر اس جواب بده اونم تو این شرایط که میدونست چقد دلتنگشم هنوز نرفته بود من اشکام جاری بود

خلاصهزنگ زدم اما مگه برمیداشت 

به قول خودش 17تا میس کال انداخته بودم

دیگه مطمین شدم که عشق ندارم

چهره زیبا و معصومش جلوی چشام میومد و گریه زاری میکردم 

اون یکی گوشیشو جاگذاشته بود زنگ زدم همکاراش با گریه زاری که هرچی میزنگم برنمیداره شماره راننده آژانسو بهم بدین

بعدش خودش زنگید من گریه کنان و اون میخندید که رو سایلنت بوده

اولش که باورم نمیشد خودشه گوشامو تیز کرده بودم که مطمین شن

خدایا هزار بار شکرت عشقم باهامه 

تو اون چند لحظه جهنمی آرزو کردم خدایا عشقمو بهم بده قول میدم اذیتش نکنم قول میدم هرچی میگه هر کاری میکنه هیچی نگم دلشو نشکنم ازش ایراد نگیرم باهاش مهربان باشم کاری به کارش ندارم. قول دادم قدرشو بدونم.

قولدادم دیگه یه سر سوزن غیبت نکنم هیچکس هیچکس

/ 1 نظر / 24 بازدید
گلی

عزیزم شما به روانشناس مراجعه ای داشته باشّ خیلی وابسته هستی ضمنا از شوهرت استغفرالله خدا ساختی انگار.....خوشبختیت پایدار باشه