قضاوت ممنوع

در لحظات اتصال احساس میکنم که برای ادامه ارتباطم با منشأ ملزم هستم از قضاوت و محکوم کردن دیگران اجتناب نمایم. من رفتار دیگران را مشاهده می‌کنم و هرچند که اعمالشان مایه نفرت و انزجار باشد عشق و محبت خود را نثار آنان مینمایم.

/ 0 نظر / 6 بازدید