زیبا دیدن همه چیز

زمانی که من به جای زشتی و گناه در جستجوی نیکی باشم آنرا در همه جا میبینم: در چهره خانم پیری که در جلوی من به آهستگی رانندگی میکند؛ در مرد سالخورده ایکه در فروشگاه به آهستگی پول خود را می شمارد و مرا معطل میکند؛ 

در کودکانی که با سروصدای خود مانع تمرکز حواس من میشوند و .....

معنوی بودن و با خدا بودن نه تنها این واقعیت ها را سخت جلوه نمیدهد بلکه آنها را آسان و قابل قبول میگرداند.

/ 0 نظر / 4 بازدید