می خواهم خداگونه باشم...

فهمیدم که برای رهایی از رنج باید خدا گونه شوم... این تصمیم از من نبود و از پروردگارم بود... من از او خواستم راه را نشانم دهد و او نیز به روشهای مختلف با نشان دادن برنامه های مختلف از تلویزیون مثل کانال ماهواره ای و سایت گنج حضور و کتابهای مختلف راهنمایم شد...

شهریور 94
2 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
10 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
16 پست
تیر 93
24 پست